Sample Formats

Albeton Live

NI Maschine

Akai MPC

WAV